Reklamacje

Odpowiedzialność Sprzedającego względem Przedsiębiorców i Konsumentów

§ 12.
Gwarancja jakości i reklamacje

1. Wszystkie Towary oferowane za pośrednictwem Sklepu są nowe, wolne od wad fizycznych
i prawnych.
2. Sprzedający na wszystkie oferowane maszyny i urządzenia udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości. Udzielenie gwarancji nie wyłącza stosowanie przepisów o rękojmi za wady sprzedawanych produktów.
3. Dla zachowania gwarancji wymagane jest zgłoszenie reklamacji na piśmie w terminie 14 dni od dnia wykrycia wad zakupionego Towaru oraz dostarczenie wadliwego Towaru wraz
z dowodem jego zakupu do siedziby Sprzedającego. Reklamacja powinna zawierać nazwę Przedsiębiorcy, dane kontaktowe oraz opis wad. Kupujący traci uprawnienia z gwarancji w przypadku nie spełnienia tych warunków.
4. Zgłoszenia reklamacyjna rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.
W przypadku potwierdzenia wykrytych wad, Sprzedający w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się wymienić Towar wadliwy na Towar wolny od wad. Wymiana Towaru następuje w terminie do rozpatrzenia reklamacji.
5. Koszty pakowania i przesyłki Towarów podlegających reklamacji ponosi Kupujący.
6. Jeżeli do Towaru dołączona jest gwarancja producenta, Przedsiębiorcy mogą kierować swoje roszczenia zgodnie z treścią udzielonej gwarancji.
7. Sprzedawca wyłącza w umowach z przedsiębiorcami odpowiedzialność z tytułu rękojmi.