Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „www.samitex.pl”

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Oznaczenie Sprzedającego

1. Regulamin sklepu internetowego „www.samitex.pl” określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług i sprzedaży towarów drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.samitex.pl należącej do F.U.H. Samitex Jacek Dębowski z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Żółkiewskiego 11, 85-042 Bydgoszcz, NIP: 9670016338.
2. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, za pośrednictwem:
poczty elektronicznej pod adresem: biuro@samitex.pl,
telefonu pod numerem: 602492715 lub 52 515 59 44

§ 2.
Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1) Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2) Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca, który zakłada konto w Sklepie w celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3) Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową.
4) Regulamin - niniejszy Regulamin.
5) Sklep – strona internetowa w domenie www.samitex.pl, za pośrednictwem której Sprzedający oferuje towary i usługi.
6) Sprzedający – F.U.H. Samitex Jacek Dębowski
7) Towar – towary oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
8) Umowa - umowa sprzedaży towarów zawierana przez Kupującego ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
9) Usługa – usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu.

§ 3.
Postanowienia wstępne

1. Sprzedający świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze. zm.).
2. Dostęp do Sklepu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie i jest wolny dla wszystkich Kupujących posiadających połączenie z siecią internet.
3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Sprzedający udostępnia Regulamin nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
4. Kupujący rejestrując się w Sklepie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem a także, że akceptuje wszystkie jego postanowienia. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 4.
Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, konieczne jest:
a) dysponowanie urządzeniem mającym dostęp do sieci internet,
b) dysponowanie przeglądarką internetową oraz oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie ze stron internetowych,
c) posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

Rozdział II
Zakres i warunki świadczenia usług

§ 5.
Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na:
a) dostępie on-line do Sklepu, umożliwieniu Kupującym składania zamówień i zawierania umów sprzedaży ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu,
b) wysyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówionych biuletynów oraz informacji o ofercie Sklepu,
c) umożliwieniu Kupującemu pobierania ze strony Sklepu karty produktów, katalogów, kart technicznych i innych treści udostępnionych przez Sprzedającego.

§ 6.
Zawarcie umowy o świadczenie usług

1. Świadczenie Usług przez Sprzedającego odbywa się nieodpłatnie.
2. Świadczenie Usług następuje po zarejestrowaniu przez Kupującego konta w Sklepie. Do rejestracji konta wymagane jest:
a) podanie przez Kupującego danych tj. nazwy użytkownika, adresu poczty elektronicznej, hasła,
b) zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja,
c) zaakceptowaniu linku aktywacyjnego przesyłanego przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego.
3. Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

§ 7.
Rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony.
2. Kupujący uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w każdym terminie. Wypowiedzenie umowy oznacza likwidację konta w Sklepie.
3. Sprzedający uprawniony jest do wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług oraz do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Kupującego z zachowaniem dwu tygodniowego terminu wypowiedzenia, w przypadku gdy Kupujący korzysta z Usług
w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
4. Wypowiedzenie dokonywane jest poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu przesłanego drogą elektroniczną lub pocztową na adres adresata.
5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Sprzedający zobowiązany jest usunąć konto Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu pięciu dni roboczych od dnia doręczenia wypowiedzenia.
6. Sprzedający może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usług i usunąć konto Kupującego, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Sprzedającego i usunięciu konta ze Sklepu wskutek naruszenia przez Kupującego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

Rozdział III
Zasady i warunki zawierania umów sprzedaży

§ 8.
Zawarcie umowy sprzedaży

1. Sprzedający oferuje Towary do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, podając istotne cechy Towaru oraz ich cenę w złotych polskich w wysokości netto i brutto. Cenami wiążącymi Kupujących są ceny brutto podane przy oferowanym towarze.
2. Umieszczenie Towaru w Sklepie stanowi zaproszenie do złożenia przez Kupującego oferty (zamówienia) w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu.
4. Złożenie zamówienia wymaga od Kupującego w szczególności określenia Towaru, jego ilości, sposobu płatności i dostawy oraz danych niezbędnych do realizacji zamówienia tj. imienia i nazwiska Kupującego, adresu, numeru telefonu do kontaktu. Konsument w momencie składania zamówienia zobowiązany jest potwierdzić, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W przypadku Kupujących będących przedsiębiorcami, również podania numeru NIP i nazwy firmy.
5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego, bądź przystąpienia przez Sprzedającego do jego realizacji. Sprzedający niezwłocznie informuję Kupującego o przyjęcie zamówienia, przesyłając mu w tym celu wiadomość pocztą elektroniczną.
6. W przypadku podania w zamówieniu, przez Kupującego, nieprawidłowych lub błędnych danych Sprzedający podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedający uprawniony jest do anulowania zamówienie. Sprzedający zobowiązany jest w miarę możliwości poinformować o tym Kupującego.

§ 9.
Sposób zapłaty

1. Ceną wiążącą strony jest cena podana przy zamawianym Produkcie i zaakceptowana przez Kupującego, w momencie złożenia zamówienia. Cena końcowa wskazana przy zamówieniu zawiera cenę zamawianego Towaru oraz koszt jego dostawy. Koszt dostawy jest różny w zależności od sposobu dostawy wybranego przez kupującego.
2. Kupujący może wybrać jeden z przewidzianych przez Sprzedającego sposobów płatności,
w tym płatność przelewem lub płatność „za pobraniem”.
3. W razie wyboru płatności przelewem Kupujący zobowiązany jest zapłacić za Towary i koszt dostawy w terminie 5 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
4. W przypadku braku zapłaty ceny w terminie o którym mowa powyżej, Sprzedający może anulować zamówienie Kupującego, o czym Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni.
5. W przypadku wyboru płatności „za pobraniem” Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, przy jego odbiorze. Zapłata następuje do rąk doręczyciela.

§ 10.
Dostawa

1. Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru sposobu dostawy towaru spośród sposobów określonych przez Sprzedającego (przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem, odbiór osobisty).

2. Koszt dostawy zależy od sposobu dostawy, wagi przesyłki i sposobu zapłaty ceny za Towar. Koszt ten podawany jest Kupującemu przy złożeniu zamówienia. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący.

3. Termin dostawy jest zależny od zamawianego produktu. Każdy produkt posiada przypisany orientacyjny czas wysyłki.

4. W przypadku braku informacji o terminie dostawy, należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
Sprzedający informuje Kupującego o terminie realizacji zamówienia, po jego zamówieniu.

5. Zamówienia złożone do godziny 14 będą realizowane tego samego dnia. Po godzinie 14 – zamówienia realizowane najwcześniej następnego dnia roboczego. Nie dotyczy towaru wysyłanego na palecie. Wysyłka na palecie w dniu zamówienia zależy od dyspozycji kuriera.

6. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera lub listonosza w celu potwierdzenia, czy zawartość odpowiada zamówieniu oraz czy nie nastąpiły uszkodzenia podczas transportu. W przypadku uszkodzenia przesyłki Kupujący zobowiązany jest zgłosić je podmiotowi dokonującemu doręczenia oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.

7. Sprzedający wraz z zamówionym Towarem przekazuje Kupującemu rachunek lub fakturę VAT

8. Cena transportu podana w finalnej części realizacji zamówienia dotyczy tylko przesyłek krajowych.

9. Wysyłka międzykrajowa może być zrealizowana po uprzednim ustaleniu ceny wysyłki między Kupującym a Sprzedawcą. Kwota wysyłki za granicę jest uzależniona od kraju do którego ma trafić zamówienie i jest ustalana indywidualnie.

 

Promocje

§ 11.
Zasady korzystania z promocji oraz usług Sprzedającego po sprzedaży

1. Promocje, rabaty i upusty oferowane w Sklepie nie łączą się.
2. Promocja na Towary „w paczkach” skierowana jest do Przedsiębiorców profesjonalnie zajmujących się montażem maszyn szwalniczych i posiadających wiedzę niezbędną do ich samodzielnego montażu.
3. Cena Towarów "w paczkach" obejmuje komplet elementów niezbędnych do złożenia przemysłowej maszyny szwalniczej tj. głowica maszyny, silnik, blat, podstawa, szuflada oraz wszystkie elementy montażowe tj. śruby, wkręty itp. Zestaw nie zawiera narzędzi, potrzebnych w procesie montażu.
4. Przedsiębiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za prawidłowy montaż Towarów „w paczkach”.
5. Po upływie okresu gwarancji, firma Samitex świadczy odpłatny serwis pogwarancyjny.

Rozdział V
Odpowiedzialność Sprzedającego względem Przedsiębiorców i Konsumentów

§ 12.
Gwarancja jakości i reklamacje

1. Wszystkie Towary oferowane za pośrednictwem Sklepu są nowe, wolne od wad fizycznych
i prawnych.
2. Sprzedający na wszystkie oferowane Towary udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości. Udzielenie gwarancji nie wyłącza stosowanie przepisów o rękojmi za wady sprzedawanych produktów.
3. Dla zachowania gwarancji wymagane jest zgłoszenie reklamacji na piśmie w terminie 14 dni od dnia wykrycia wad zakupionego Towaru oraz dostarczenie wadliwego Towaru wraz
z dowodem jego zakupu do siedziby Sprzedającego. Reklamacja powinna zawierać nazwę Przedsiębiorcy, dane kontaktowe oraz opis wad. Kupujący traci uprawnienia z gwarancji w przypadku nie spełnienia tych warunków.
4. Zgłoszenia reklamacyjna rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.
W przypadku potwierdzenia wykrytych wad, Sprzedający w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się wymienić Towar wadliwy na Towar wolny od wad. Wymiana Towaru następuje w terminie do rozpatrzenia reklamacji.
5. Koszty pakowania i przesyłki Towarów podlegających reklamacji ponosi Kupujący.
6. Jeżeli do Towaru dołączona jest gwarancja producenta, Przedsiębiorcy mogą kierować swoje roszczenia zgodnie z treścią udzielonej gwarancji.
7. Sprzedawca wyłącza w umowach z przedsiębiorcami odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Rozdział VI
Dodatkowe postanowienia o odpowiedzialności Sprzedającego względem Konsumentów

§ 13.
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: F.U.H. Samitex Jacek Dębowski, ul. Żółkiewskiego 11, 85-042 Bydgoszcz lub na adres e-mail: biuro@samitex.pl
  2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
  4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia

   

  6. Konsument nie ponosi kosztów:
  a. świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli:
  - Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu i skutkach jego wykonania lub
  - Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  b. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
  - Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub
  - Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub
  - Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
  7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  8. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  10. Towar powinien być zwrócony na adres: F.U.H. Samitex Jacek Dębowski, ul. Żółkiewskiego 11, 85-042 Bydgoszcz
  11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
  12. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.
  13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 14.
Odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość świadczenia

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać sprzedane towary bez wad fizycznych i prawnych.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
3. Na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
5. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
7. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy kupującym jest konsument.
8. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

Rozdział VII
Ochrona danych osobowych

§ 15.
Przetwarzanie danych osobowych

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze. zm.) – zwanej dalej Ustawą.
2. Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Kupującego podanych
w formularzu rejestracyjnym oraz zamówieniu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 Ustawy, w celu wykonania umowy sprzedaży, związanej z marketingiem bezpośrednim własnych Produktów i usług Sprzedającego oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Kupujący może wyrazić zgodę na przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
4. Kupujący może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przesyłanych przez Sprzedającego w każdej chwili. W celu rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych należy przesłać na adres elektroniczny Sprzedającego oświadczenie o rezygnacji.
5. Podanie danych osobowych niezbędnych do korzystanie ze Sklepu i składania zamówień jest w pełni dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia Usług przez Sprzedającego.
6. Sprzedający przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego
z Usług, w szczególności:
a) oznaczenia identyfikujące Kupującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący,
c) informacje o zakupie przez Kupującego Produktów i usług.
7. Kupujący ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
8. Sprzedający na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzać przetwarzanie danych osobowych Kupującego innym podmiotom.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 16.
Prawa Autorskie

1. Wszelkie treści udostępnianie na stronie Sklepu tj. zdjęcia, logotypy, opisy towarów stanowią przedmiot prawa autorskiego przysługującego Sprzedającego, bądź współpracujących z nim podmiotów i są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631).
2. Kopiowanie, powielanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w części powołanych powyżej treści bez pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

§ 17.
Właściwość sądu

1. W stosunkach Sprzedającego z Przedsiębiorcami, właściwym do rozpoznania wszelkich sporów związanych z działalnością Sklepu, zawartymi umowami i realizacją zamówień jest sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
2. W stosunkach Sprzedającego z Konsumentami właściwość sądu ustalana jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Konsument jest uprawniony do skorzystania, niezależnie od postępowania sądowego, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z trybu polubownego.

§ 18.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Kupujący zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Sklepu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie jednego tygodnia od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
3. Do umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym a Kupującym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
4. Regulamin wchodzi w życie dnia 25 maja 2016 roku.