Polityka prywatności

 

§ 1
Rejestracja w sklepie internetowym


1. Rejestracja w sklepie internetowym nie jest obowiązkowa.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko użytkownika, jego adres zamieszkania, wiek, płeć, adres e-mail użytkownika, a także wykorzystywane przez niego login i hasło, niezbędne do autoryzacji (logowania). Formularz rejestracyjny zawiera również inne pozycje, których wypełnienie przez użytkownika jest dobrowolne.


§ 2
Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego

1. Gromadzenie danych osobowych

1. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego zawarte w formularzach rejestracyjnych, jak również inne dane zgromadzone automatycznie przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
2. Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być zmodyfikowane ani też usunięte.

2. Przetwarzanie danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu internetowego jest F.U.H. SAMITEX Jacek Dębowski. Jako administrator danych osobowych zebranych poprzez strony F.U.H. SAMITEX jest uprawniona na mocy art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych do powierzenia tych danych, w drodze umowy, innym podmiotom.
2. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez F.U.H. SAMITEX Jacek Dębowski wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w sklepu internetowego i w celach wskazanych w formularzu rejestracyjnym.
3. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego mogą być przetwarzane, za ich zgodą, w prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej.

3. Gromadzenie i przekazywanie informacji pozyskiwanych automatycznie


1. F.U.H. SAMITEX Jacek Dębowski gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników wchodzących na strony sklepu internetowego oraz korzystających z usług świadczonych w ramach sklepu interetowego.
2. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

4. Przekazywanie informacji o użytkownikach sklepu internetowego


1. F.U.H. SAMITEX Jacek Dębowski nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkownika sklepu internetowego innym osobom lub instytucjom bez zgody użytkownika.
2. Przetwarzane przez F.U.H. SAMITEX Jacek Dębowski dane osobowe użytkownika sklepu internetowego mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.


§ 3
Polityka w zakresie plików „cookies”


1. Stosowanie „cookies”
F.U.H. SAMITEX Jacek Dębowski stosuje mechanizm tzw. cookies (plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika, służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania). Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach, a stosowany jest jedynie w celu dostarczania danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron sklepu internetowego.
2. Wyłączenie mechanizmu cookies przez użytkownika
Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu ze sklepu internetowego.
3. Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie mechanizmu cookies
F.U.H. SAMITEX Jacek Dębowski nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strony sklepu internetowego stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach sklepu interetowego.